ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen van Van Veldhoven Bouw-Industrie en Evenementen B.V., gevestigd te Nieuwe Bloksedijk 13, 3256 LJ Achthuizen, hierna te noemen Van Veldhoven Deta en een Wederpartij waarop Van Veldhoven Deta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Veldhoven Deta,voor de uitvoering waarvan door Van Veldhoven Deta derden dienen te worden betrokken.
 3. Onder overeenkomsten Worden ten deze eveneens bedoeld overeenkomsten met betrekking tot demontage en demontage van steigermaterialen, even als de verhuur van bedoelde zaken.
 4. Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Van Veldhoven Deta en zijn directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de band
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten Worden,dan blijft bet overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van Van Veldhoven Deta en Wederpartij zullen alsdan in overig treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel ais mogelijk bet doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden,dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 8.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld dan dient deze situatie te Worden beoordeeld “naar de geest” van onderhavige voorwaarden.
 9. Indien Van Veldhoven Deta niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangd, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Veldhoven Deta in enigerlei mate bet recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Van Veldhoven Deta zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is Een offerte of aanbieding vervalt indien bet product, waar op de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Van Veldhoven Deta kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indiende Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan Wei een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermeide prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in bet kader van de overeenkomst te waken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend” en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (alsdan niet op ondergeschikte punten)afwijkt van bet inde offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,dan is Van Veldhoven Deta daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Veldhoven Deta anders
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Veldhoven Deta niet tot bet verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

CONTRACTSDUUR

 1. De overeenkomst tussen Van Veldhoven Deta en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
 2. Is voorde voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voorde levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven,dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn diende Wederpartij Van Veldhoven Deta derhalve schriftelijk in gebreke te Van Veldhoven Deta dient daarbij een redelijke termijn te Worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Van Veldhoven Deta gegevens behoeft van de Wederpartij voorde uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Van Veldhoven Deta ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf Van Veldhoven Deta. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op bet moment dat deze hem ter beschikking Worden gesteld. Indiende Wederpartij afname weigert of nalatig is met bet verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voorde levering, is Van Veldhoven Deta gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Van Veldhoven Deta heeft bet recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Van Veldhoven Deta is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en bet aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indiende overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Veldhoven Deta de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat bet voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,dan zullen partijen tijdig en in overleg tot aanpassing van de overeenkomst Indiende aard. omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,dan kan dit ook consequenties hebben voor Wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan bet oorspronkelijk overeengekomen bedrag Worden verhoogd of verlaagd. Van Veldhoven Deta zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering Worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Van Veldhoven Deta gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Van Veldhoven Deta bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen bet alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen wanprestatie van Van Veldhoven Deta op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Van Veldhoven Deta een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van Wat waartoe hij jegens Van Veldhoven Deta gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Van Veldhoven Deta welke daardoor direct of indirect kan ontstaan.
 11. Indien Van Veldhoven Deta met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Van Veldhoven Deta niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera, evenals op andere gronden die bij bet aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
 12. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10 % en plaatsvindt binnen drie maanden na bet sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op bet bepaalde omtrent algemene voorwaarden in titel 5 afdeling 3 van Bock 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Van Veldhoven Deta alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs ult te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Van Veldhoven Deta rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. Van Veldhoven Deta is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:  de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;  na bet sluiten van de overeenkomst Van Veldhoven Deta ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartijde verplichtingen, voortvloeiende ult de overeenkomst, niet zal nakomen; de Wederpartij bij bet sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voorde voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Van Veldhoven Deta kan Worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Van Veldhoven Deta bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Van Veldhoven Deta kan Worden gevergd.
 3. Indiende overeenkomst wordt ontbonden zijnde vorderingen van Van Veldhoven Deta op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Veldhoven Deta de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt bij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Van Veldhoven Deta tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daadoor op enigerlei wijze ontstaan
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Van Veldhoven Deta gerechtigd tot vergoeding van de schade door de Wederpartij,daaronder begrepen de kosten, daar door direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt,dan is Van Veldhoven Deta gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Veldhoven Deta, zal Van Veldhoven Deta in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indiende overdracht van de werkzaamheden voor Van Veldhoven Deta extrakosten met zich meebrengt,dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Veldhoven Deta anders aangeeft.
 8. Ingeval van liquidatie, van(aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover bet beslag niet binnendrie maanden is opgeheven ,ten laste van e Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat bet Van Veldhoven Deta vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan welde order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Van Veldhoven Deta op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indiende Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afleveringskosten daarvan en de voorde uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening Worden gebracht.

OVERMACHT

 1. Van Veldhoven Deta is niet gehouden tot bet nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in bet verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan. naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Veldhoven Deta geen invloed Kan uitoefenen,doch waardoor Van Veldhoven Deta niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in bet bedrijf van Van Veldhoven Deta of van derden daaronder begrepen. Van Veldhoven Deta heeft ook bet recht zich op overmacht te beroepen indiende omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Veldhoven Deta zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Van Veldhoven Deta Kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen ult de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Van Veldhoven Deta ten tijde van bet intreden van overmacht zijn verplichtingen ult de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan bet nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Veldhoven Deta gerechtigd om bet reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14dagen na factuurdatum, op eendoor Van Veldhoven Deta aan te geven wijze in Euro valuta, tenzij schriftelijk anders door Van Veldhoven Deta aangegeven. Van Veldhoven Deta is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft inde tijdige of volledige betaling van de factuur,dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over bet opeisbare bedrag zal Worden berekend vanaf bet moment dat de Wederpartij in verzuim is tot bet moment van voldoening van bet volledig verschuldigde bedrag, een gedeelte van een maand zal bij de berekening van de rente als voile maand Worden aangemerkt. Bovendien zullen administratie- en incassokosten in rekening Worden gebracht.
 3. Van Veldhoven Deta beeft bet recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering vand e opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Van Veldhoven Deta kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indiende Wederpartij een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Van Veldhoven Deta kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet even eens de opengevallen en lopende rente en administratie- en incassokosten Worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van betdoor hem aan Van Veldhoven Deta verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schortende betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 is evenmin gerechtigd om de betaling van de factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indiende Wederpartij in gebreke of in verzuim is inde (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten Worden berekend op basis van hetgeen inde Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk IL Indien Van Veldhoven Deta echter hogere kosten ter incasso beeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komende werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij Worden verhaald. De Wederpartij is over de incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Betaling van alle, ter zake van enige door Van Veldhoven Deta uitgevoerde overeenkomst tot uitvoering van steigerwerkzaamheden, gefactureerde bedragen dient in ieder geval plaats te vinden v66rdemontage. Indiende Wederpartij in gebreke of in verzuim blijft dit na te komen,dan is Van Veldhoven Deta gerechtigd de demontagewerkzaamheden op te schorten zonder daardoor in gebreke te komen en eerst dan uit te voeren nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Van Veldhoven Deta is in dit geval gerechtigd de huur van de gebruikte steigermaterialen, over de periode dat volledige betaling is uitgebleven, aan de Wederpartij in rekening te brengen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Van Veldhoven Deta in bet kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Van Veldhoven Deta tot dat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Van Veldhoven Deta gesloten overeenkomst(en)deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Van Veldhoven Deta geleverde zaken,die in gevolge lid I onder bet eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen Dimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder bet eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij dient steeds ai bet geen te doen Wat redelijkerwijs van hem verwacht mag Worden om de eigendomsrechten van Van Veldhoven Deta veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,dan is de Wederpartij verplicht om Van Veldhoven Deta daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van Veldhoven Deta ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van Veldhoven Deta gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Van Veldhoven Deta bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
 6. Voor bet geval Van Veldhoven Deta zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet onherroepelijke toestemming aan Van Veldhoven Deta en door Van Veldhoven Deta aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van Van Veldhoven Deta zich bevinden en die zaken terug te nemen.

GARANTIES, ONDERZOEK, RECLAMES EN VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Van Veldhoven Deta te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op bet moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen Worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor bet gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of bet gebruik daarvan geschikt is voor bet gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Van Veldhoven Deta kan in dat geval andere garantie en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid I van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van bet geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Van Veldhoven Deta verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,dan is de garantie beperkt tot die,die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van Veldhoven Deta,de Wederpartij of der den aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht,dan wel hebben getracht aan te brengen,daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien bet gebrek is ontstaan door of bet gevolg is van omstandigheden waar Van Veldhoven Deta geen invloed op kan uitoefenen,daaronder begrepen weersomstandigheden (bijvoorbeeld,doch niet uitsluitend, extreme regenval, extreme wind of temperaturen et cetera).
 4. De Wederpartij is gehouden bet geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op bet moment dat de zeken hem ter beschikking Worden gesteld, respectievelijk de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van bet geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Van Veldhoven Deta te Worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Van Veldhoven Deta te Worden gemeld. De melding dient zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van bet gebrek te bevatten, zodat Van Veldhoven Deta in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Van Veldhoven Deta in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht weer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Van Veldhoven Deta de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retourneren niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van bet gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Van Veldhoven Deta, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Van Veldhoven Deta te retourneren en de eigendom daarover aan Van Veldhoven Deta te verschaffen, tenzij Van Veldhoven Deta anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Veldhoven Deta daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie.., verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening Worden gebracht.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van Veldhoven Deta en de door Van Veldhoven Deta bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden een jaar.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Van Veldhoven Deta aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Van Veldhoven Deta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Van Veldhoven Deta is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Van Veldhoven Deta aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,dan is de aansprakelijkheid van Van Veldhoven Deta beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans totdat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Van Veldhoven Deta is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Van Veldhoven Deta is uitsluitend aansprakelijk voordirecte schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaande redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade inde zin van deze voorwaarden,de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Veldhoven Deta aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Veldhoven Deta toegerekend kunnen Worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 7. Van Veldhoven Deta is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Veldhoven Deta of zijn leidinggevende ondergeschikten.

RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij1over op bet moment waarop de zaken aan de Wederpartij inde macht van de Wederpartij Worden gebracht.

VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart Van Veldhoven Deta voor eventuele aanspraken van derden,die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Van Veldhoven Deta toerekenbaar is.
 2. Indien Van Veldhoven Deta uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken,dan is de Wederpartij gehouden Van Veldhoven Deta zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag Worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in bet nemen van adequate maatregelen,dan is Van Veldhoven Deta, zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Veldhoven Deta en derden,daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

 1. Van Veldhoven Deta behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en Van Veldhoven Deta heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Veldhoven Deta partij is, is uitsluitend bet Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in bet buitenland uitvoering wordt gegeven of indiende bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter inde vestigingsplaats van Van Veldhoven Deta is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Veldhoven Deta bet recht bet geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot bet uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Van Veldhoven Deta.
 3. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voorde uitleg daarvan.